випуски  2009,  том 7, випуск 2

Cкачать змґст випуску ( в PDF форматґ )В. А. Петровский, В. П. Филоненко, В. А. Давыдов, А. Е. Сухарев
«Особенности строения и формирования наноструктурированных форм углерода (к проблеме генезиса микрополикристаллических агрегатов) »
0315–0330 (2009)В. Е. Панарин, Н. Е. Свавильный, А. И. Фаустова
«Механизмы формирования фуллереноподобных структур из плазмы при электродуговом распылении графита »
0331–0343 (2009)В. В. Трачевський, М. В. Беркещук, Б. І. Рачій, О. М. Трохименко, А. К. Мельник, Т. Л. Яценко
«Приповерхневі зміни у поруватому вуглецевому матеріялі, ініційовані лазерним опроміненням »
0345–0358 (2009)Б. І. Рачій, В. А. Поважний, О. В. Мельничук, Л. В. Головко, І. М. Будзуляк, В. І. Мандзюк, М. В. Беркещук
«Властивості подвійного електричного шару на межі нанопористого вуглецю та водного розчину KOH »
0359–0370 (2009)B. K. Ostafiychuk, I. M. Budzulyak, V. I. Mandzyuk, and R. P. Lisovskyy
«Electrochemical Characteristics of Capacitor Systems Formed on Chemical Modified Carbon Basis »
0371–0381 (2009)Т. А. Лень, Л. Ю. Мацуй, І. В. Овcієнко
«Механізми електропровідности композиційних матеріялів на основі вуглецевих нанорурок різного структурного складу »
0383–0389 (2009)А. А. Беженар, В. С. Копань, Н. В. Хуторянська
«Електропровідність флюоропластової матриці для композиційних матеріялів »
0391–0394 (2009)Т. Ю. Білик, О. М. Шмирєва, М. М. Мельниченко
«Технологічні методи керування властивостями наноструктурованого кремнію »
0395–0402 (2009)М. Ю. Барабаш
«Темплати наноструктур на основі полімерних напівпровідників »
0403–0410 (2009)Ю. П. Гомза, В. В. Клепко, С. Д. Несін, Е. А. Лисенков, Ю. А. Куницький, М. Ю. Барабаш, Л. Г. Хоменко
«Рентґенографічні дослідження близької впорядкованости надтонких плівок »
0411–0419 (2009)О. И. Барчук, К. С. Биленко, А. А. Голобородько, В. Н. Курашов, Е. А. Оберемок, С. Н. Савенков
«Влияние структуры поликремниевых пленок на оптические характеристики отраженного света »
0421–0431 (2009)Т. Л. Грабова
«Дискретно-імпульсне введення енергії в наноструктуровані гетерогенні системи »
0433–0441 (2009)В. П. Іваницький, В. М. Кришеник, В. І. Сабов
«Порівняння векторного відгуку плівок аморфних халькогенідів та азобензенових полімерів при фотозбудженні »
0443–0457 (2009)Д. М. Фреїк, Ю. В. Кланічка, Ю. А. Куницький
«Вплив відпалу на фазові і структурні зміни у тонких плівках AIVBVI »
0459–0466 (2009)Л. М. Куликов, Н. Б. Кёниг, Л. Г. Аксельруд, В. Н. Давыдов
«Процессы и механизмы окисления нанокристаллических слоистых дисульфидов вольфрама и молибдена »
0467–0478 (2009)Л. М. Кохтич, Т. М. Смірнова, О. С. Куценко
«Утворення наночастинок срібла в полімерній матриці при формуванні періодичних структур голографічною методою »
0479–0486 (2009)Д. С. Орлова, Е. И. Рогачева
«Гальваномагнитные свойства тонких пленок висмута, легированного теллуром »
0487–0493 (2009)М. С. Фур’єр, І. А. Бейник, П. А. Скубенко, Ю. П. Пирятинський, Ю. П. Гнатенко
«Фотолюмінесценція кристалів Pb1?xCdxJ2 з розділенням у часі »
0495–0504 (2009)М. В. Никишина, П. П. Иценко
«Устойчивость наноструктуры пиролитического BN в условиях термобарического воздействия »
0505–0516 (2009)Н. А. Матвеевская, Ю. В. Ермолаева, Ю. И. Пазюра, Ю. Н. Саввин, А. В. Толмачев
«2D-структуры на основе ансамблей монодисперсных нанокристаллов золота »
0517–0527 (2009)Р. І. Бігун, З. В. Стасюк, А. В. Бородчук, Я. А. Пастирський
«Вплив сурфактантних підшарів Sb та Ge на структуру плівок Cu і Au »
0529–0533 (2009)І. В. Коваленко, О. О. Андрійко, В. І. Лисін
«Синтеза, морфологія та властивості нанодисперсних оксидів титану »
0535–0541 (2009)И. П. Быков, А. Б. Брик, В. В. Бевз, Т.Е. Константинова, И. А. Ящишин
«Радиоспектроскопические исследования наноразмерных порошков диоксида циркония »
0543–0572 (2009)Н. В. Бабаевская, А. С. Крыжановская, Ю. Н. Саввин, А. В. Толмачев
«Фосфоры на основе редкоземельных фосфатов, активированных лантаноидными ионами »
0573–0580 (2009)Е. В. Зубарь
«Синтез и люминесцентные свойства наноразмерного гидроксиапатита кальция, активированного ионами Eu3+ »
0581–0588 (2009)Н. Д. Пінчук, Л. А. Іванченко, О. Є. Сич
«Дослідження пороутворення та об’ємних змін при рідкофазному спіканні композитів гідроксиапатит/скло »
0589–0594 (2009)О. Є. Сич, Л. А. Іванченко, Н. Д. Пінчук
«Дослідження спікання пористих ґрануль різного розміру біогенного гідроксиапатиту в системі «гідроксиапатит–скло» »
0595–0600 (2009)А. В. Березовская, Ю. К. Пирский, В. С. Кублановский, Т. А. Сывак, Е. Э. Марцинко, И. И. Сейфуллина
«Термодеструкция гомо- и гетеробиядерных гексаметилендиаминтетраацетатов Co(II) и Ni(II) »
0601–0609 (2009)В. Ю. Хаскін, Ю. О. Никитенко, О. В. Сіора, А. В. Бернацький
«Зварювання аморфних матеріялів та нанесення аморфізованих покриттів за допомогою лазерного випромінення »
0611–0617 (2009)А. И. Юркова, А. В. Белоцкий, А. В. Бякова, Ю. В. Мильман
«Механические свойства наноструктурного железа, полученного интенсивной пластической деформацией трением »
0619–0632 (2009)

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача