Інформація для авторів


Інформація для авторів у pdf

Збірник наукових праць "Наносистеми, наноматеріалі, нанотехнології" (ННН) публікує наукові огляди та ориґінальні статті, які раніше не публікувалися і не перебувають на розгляді для опублікування в інших виданнях та містять і характеризують результати експериментальних і теоретичних досліджень в галузях фізики, хімії, методів синтезу, оброблення та діагностики нанорозмірних систем і наномасштабних матеріалів: кластерів, наночастинок, нанотрубок, нанокристалів та наноструктур (апатитоподібних біосистем, аморфних і колоїдних нанорозмірних систем, наноструктурних плівок і покриттів, нанопорошків тощо).
Статті публікуються однією з трьох мов: англійською, українською або російською. Статті, в оформленні яких не дотримані наступні правила для публікації в ННН, повертаються авторам без розгляду по суті. (Датою надходження вважається день повторного подання статті після дотримання зазначених нижче правил.)
1. Стаття має бути підписана всіма авторами (із зазначенням їхніх адрес електронної пошти); слід вказати прізвище, ім’я та по батькові автора, з яким редакція буде вести переписку, його поштову адресу, номер телефону (факсу), адресу електронної пошти.
2. Викладення має бути ясним, структурованим (розділами «1. Вступ», «2. Експериментальна/Теоретична методика», «3. Результати та їх обговорення», «4. Висновки», «Цитована література»), стислим, без довгих вступів, відступів і повторів, дублювання в тексті даних таблиць, рисунків і підписів до них. Анотація та розділ «Висновки» мають не дублювати один одного. Числові дані слід наводити в загальноприйнятих одиницях.
3. Обсяг статті має бути не більше 5000 слів (з урахуванням основного тексту, таблиць, підписів до рисунків, списку використаних джерел) та 10 рисунків. Питання, пов’язані з публікацією наукових оглядів (не більше 9000 слів і 30 рисунків), вирішуються редколеґією ННН на підставі попередньо представленою авторами розширеної анотації роботи.
4. До редакції надається 1 екземпляр рукопису з ілюстративним матеріалом, надрукований на папері формату А4 через подвійний інтервал в один стовпець з одного боку аркуша.
5. До редакції обов’язково надається (по e-mail або на компакт-диску) файл рукопису статті, набраний в текстовому редакторі Microsoft Word 2003, 2007 або 2010 з назвою, що складається з прізвища першого автора (латиницею), наприклад, Smirnov.doc.
6. Друкований варіант рукопису та його електронна версія мають бути ідентичними та містити 5–7 індексів PACS (в останній редакції 'Physics and Astronomy Classification Scheme 2010' і анотацію (200–250 слів) статті (разом з 5–6 ключовими словами). Тексти російсько- та україномовних статей мають також містити назву статті (разом зі списком авторів і адресами відповідних установ), розширену анотацію (300–350 слів), ключові слова, заголовки таблиць і підписи до рисунків англійською мовою. Тексти україномовних статей мають бути доповнені цією ж інформацією російською мовою (змісти анотацій українською та російською мовами мають бути ідентичними).
7. Рисунки (тільки чорно-білі або напівтонові з ґрадацією сірого) надаються на окремих аркушах із зазначенням номера рисунка та прізвища першого автора. Всі рисунки мають бути додатково представлені у вигляді окремих файлів (бажано в графічних форматах TIFF, EPS або JPEG) з назвами, що складаються з прізвища першого автора (латиницею) та номера рисунка, наприклад, Smirnov_fig2a.tiff. Якість ілюстрацій (в тому числі напівтонових) має забезпечувати їх відтворення з розріжненням у 300–600 dpi. Додатково рисунки надаються у форматі програми, в якій вони створювалися.
8. Написи на рисунках (особливо на напівтонових) треба по можливості замінити літерними позначеннями (набраними на контрастному фоні), а криві позначити цифрами або різного типу лініями/маркерами, що роз’яснюються у підписах до рисунків або в тексті. На графіках всі лінії/маркери мають бути чорного кольору та достатніх товщин/розмірів для якісного відтворення в зменшеному в 2–3 рази вигляді (рекомендована ширина малюнка — 12,7 см). Знімки мають бути чіткими та контрастними, а написи та позначення мають не закривати істотні деталі (для чого можна використовувати стрілки). Замість зазначення в підтекстовці збільшення при зніманні бажано проставити масштаб (на контрастному тлі) на одному з ідентичних знімків. На графіках підписи до осей, виконані на мові статті, мають містити позначення (або найменування) величин, які відкладаються, і через кому — їхні одиниці міряння.
9. Формули в текст треба вставляти за допомогою редактора формул MathType, повністю сумісного з MS Office 2003, 2007, 2010.
10. Рисунки, а також таблиці та підрядкові примітки (виноски) мають бути безперервно пронумеровані по всій статті.
11. Посилання на літературні джерела слід давати у вигляді порядкового номера, надрукованого в рядок у квадратних дужках. Список літератури має складатися в порядку першої згадки джерела. Приклади оформлення посилань наведено нижче; просимо звернути увагу на порядок слідування ініціалів і прізвищ авторів, бібліографічних відомостей і на розділові знаки, а також на необхідність зазначення всіх авторів цитованих робіт, а в кінці кожного посилання — його цифрового ідентифікатора DOI, якщо такий є у відповідної публікації (і вказаний на її інтернет-сторінці видавництва):
1. T. M. Radchenko and V. A. Tatarenko, Usp. Fiz. Met., 9, No. 1: 1 (2008) (in Ukrainian); https://doi.org/10.15407/ufm.09.01.001 2. T. M. Radchenko, A. A. Shylau, and I. V. Zozoulenko, Phys. Rev. B, 86: 035418 (2012); https://doi.org/10.1103/PhysRevB.86.035418 3. A. Meisel, G. Leonhardt, and R. Szargan, Rontgenspektren und Chemische Bindung [X-Ray Spectra and Chemical Bond] (Leipzig: Akademische Verlagsgesellschaft Geest & Portig K.-G.: 1977) (in German).
4. J. M. Ziman, Printsipy Teorii Tvyordogo Tela [Principles of the Theory of Solids] (Moscow: Mir: 1974) (Russian translation).
5. M. A. Stucke, D. M. Dimiduk, and D. M. Hazzledine, High Temperature Ordered Intermetallic Alloys. V (Eds. I. Baker and R. Darolia) (Pittsburgh, PA, USA: MRS: 1993), p. 471.
6. Handbook of Mathematical Functions with Formulas, Graphs and Mathematical Tables (Eds. M. Abramowitz and I. A. Stegun), Nat’ 7. B. B. Karpovych and O. B. Borovkoff, Proc. of Symp. ‘Micromaterials Engineering’ (Dec. 25–31, 1999) (Kyiv: RVV IMF: 2000), vol. 2, p. 113 (in Ukrainian).
8. T. M. Radchenko, Vplyv Uporiadkuvannya Defektnoyi Struktury на Transportni Vlastyvosti Zmishanykh Krystaliv [Influence of Ordering of the Defect Structure on Transport Properties of the Mixed Crystals] (Thesis of Disser. For Dr. Phys.-Math. Sci.) (Kyiv: G. V. Kurdyumov Institute forMetal Physics, N.A.S.U.: 2015) (in Ukrainian).
9. E. M. Gololobov, V. B. Shipilo, N. I. Sedrenok, and A. I. Dudyak, Sposob Polucheniya Karbonitridov Metallov [Production Method of Metal Carbonitrides], Authors’ Certificate 722341 SSSR (Published November 21, 1979) (in Russian).
10. V. G. Trubachev, K. V. Chuistov, V. N. Gorshkov, and A. E. Perekos, Sposob Polucheniya Metallicheskikh Poroshkov [The Technology of Metallic Powder Production]: Patent 1639892 SU. MKI, A22 F9/02, 9/14 (Otkrytiya i Izobreteniya, 34, No. 13: 11) (1991) (in Russian).
11. Yu. M. Koval’ and V. V. Nemoshkalenko, O Prirode Martensitnykh Prevrashchenij [On the Nature of Martensitic Transformations] (Kyiv: 1998) (Prepr./N.A.S. of Ukraine. Inst. for Metal Physics. No. 1, 1998) (in Russian).
Слід використовувати загальноприйняті скорочення назв журналів і збірників праць: http://www.cas.org/content/references/corejournals; http://rmp.aps.org/files/rmpguapb.pdf; http://images.webofknowledge.com/WOK46P9/help/WOS/A_abrvjt.html; http://www.ams.org/msnhtml/serials.pdf Обов’язковою вимогою є надання додаткового списку цитованої літератури (References) в латинській транслітерації (в системі BGN/PCGN; рекомендовані транслітератори: http://www.slovnyk.ua/services/translit.php; http://ru.translit.net/?account=bgn). Після транслітерованих назв книг, дисертацій, патентів тощо треба подавати у квадратних дужках англомовний переклад їх. При транслітерації статей з ННН треба використовувати написання П.І.П. авторів, наведене лише в англомовному змісті відповідного випуску, і офіційно транслітеровану назву збірника (див. також сайт).
12. Коректура авторам надсилається електронною поштою у вигляді pdf-файлу. На перевірку коректури авторам відводяться 5 робочих днів, починаючи з дня, наступного за датою відправлення коректури. Після закінчення зазначеного терміну стаття автоматично направляється в друк. Виправлення слід відмітити та прокоментувати в самому pdf-файлі або оформити у вигляді переліку виправлень і переслати (від імені уповноваженого представника колективу авторів) електронною поштою на адресу редакції.
Друковані версії рукописів направляються безпосередньо в редакцію ННН за поштовою адресою: бульвар Академіка Вернадського, 36, каб. 210; 03142 Київ, Україна або члену редакційної колеґії (склад редколеґії вказано на II-й сторінці обкладинки). Електронний варіант статті надсилається на e-mail: tatar@imp.kiev.ua (з темою, що починається словом 'nano').
Відповідно до домовленості між редакцією ННН і засновником збірника, редакція вважає, що автори, посилаючи їй рукопис статті, передають засновникам і редколеґії право опублікувати цей рукопис українською (російською) мовою та (або) в перекладі англійською мовою, і просить авторів відразу прикладати до рукопису
Угоду про передачу авторського права Ми, що нижче підписалися, автори рукопису «____________________________________», передаємо засновникам і редколеґії збірника наукових праць «Наносистеми, наноматеріалі, нанотехнології» право опублікувати цей рукопис українською (російською) мовою і (або) в перекладі англійською мовою. Ми підтверджуємо, що ця публікація не порушує авторського права інших осіб або організацій. Підписи авторів: __________________________________(П.І.Б., дата, адреса, тел., e-mail)
При цьому за авторами зберігаються всі інші права як власників цього рукопису. Автори можуть отримати опублікований випуск зі своєю статтею в редакції збірника за вищевказаною адресою (тел. № +380 44 4229551), а також завантажити pdf-файл статті з сайту збірника: https://www.imp.kiev.ua/nanosys/ua/articles/index.html

Creative Commons License
Цей сайт і його метадані ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons із зазначенням авторства — без похідних 4.0 Міжнародна
©2003—2020 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України

Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції О журнале Угода користувача