Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології

 
збірник наукових працьнаносистеми, наноматеріали, нанотехнології</a> ISSN: 1816-5230 (друковане видання)
E-ISSN: 2617-3794 (електронне видання)

DOI журналу: https://doi.org/10.15407/nnn

Збірник наукових праць (журнал) «Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології» засновано у 2003 році: свідоцтво про державну реєстрацію видання серії KB № 10112 від 13.07.2005 р. та оновлене свідоцтво серії КВ № 23231-13071ПР від 22.03.2018 р. Журнал публікує ориґінальні статті та наукові огляди, що містять і характеризують результати експериментальних і теоретичних досліджень в галузі фізики, хімії, методів синтезу, оброблення та діагностики нанорозмірних систем і наномасштабних матеріалів: кластерів, наночастинок, нанотрубок, нанокристалів і наноструктур (апатітоподібних біосистем, аморфних і колоїдних нанорозмірних систем, наноструктурних плівок і покриттів, нанопорошків тощо). Статті публікуються англійською або українською.

Відповідно до переліку наукових фахових видань України, затвердженим Міністерством освіти і науки (МОН) України, журналу (збірнику наукових праць) «Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології» присвоєно категорію «А». У ньому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів кандидата (Ph.D.) і доктора фізико-математичних і технічних наук (філософії) за спеціальностями: 101 – Екологія; 102 – Хімія; 104 – Фізика та астрономія; 105 – Прикладна фізика та наноматеріали; 122 – Комп’ютерні науки; 123 – Комп’ютерна інженерія; 132 – Матеріалознавство; 136 – Металургія; 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка; 153 – Мікро- та наносистемна техніка; 161 – Хімічні технології та інженерія; 162 – Біотехнології та біоінженерія; 163 – Біомедична інженерія; 171 – Електроніка; 183 – Технології захисту навколишнього середовища.

SCImago Journal & Country Rank

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова

З жовтня 2003 року засновником і видавцем журналу «Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології» є Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України (свідоцтво видавця ДК № 5875 від 13.12.2017 р.). Див. також інші видання ІМФ НАНУ, перелік наукових фахових видань України (категорії «А», «Б») та українських журналів у Scopus і/або Web of Science.

SCImago Institutions Rankings MNT   UFM

CiteScore