Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології

 
збірник наукових працьнаносистеми, наноматеріали, нанотехнології</a> ISSN: 1816-5230 (друковане видання)
E-ISSN: 2617-3794 (електронне видання)

DOI журналу: https://doi.org/10.15407/nnn

Збірник наукових праць (журнал) «Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології» засновано у 2003 році: свідоцтво про державну реєстрацію видання серії KB № 10112 від 13.07.2005 р. та оновлене свідоцтво серії КВ № 23231-13071ПР від 22.03.2018 р. Журнал публікує ориґінальні статті та наукові огляди, що містять і характеризують результати експериментальних і теоретичних досліджень в галузі фізики, хімії, методів синтезу, оброблення та діагностики нанорозмірних систем і наномасштабних матеріалів: кластерів, наночастинок, нанотрубок, нанокристалів і наноструктур (апатітоподібних біосистем, аморфних і колоїдних нанорозмірних систем, наноструктурних плівок і покриттів, нанопорошків тощо). Статті публікуються англійською або українською.

SCImago Journal & Country Rank

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова

З жовтня 2003 року засновником і видавцем журналу «Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології» є Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України (свідоцтво видавця ДК № 5875 від 13.12.2017 р.). Див. також інші видання ІМФ НАНУ:

MNT   UFM