Випуски

 / 

2016

 / 

том 14 / 

випуск 3

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

В. О. Харченко, Д. О. Харченко, І. О. Лисенко, В. В. Яновський, А. В. Дворниченко
«Формування нанорозмірних структур на поверхні матеріялів при йонному розпорошенні»
0319–0374 (2016)

PACS numbers: 05.40.Ca, 64.60.al, 68.35.Ct, 68.55.J-, 79.20.Rf, 81.16.Rf, 82.40.Np

Досліджено процеси утворення поверхневих структур нанорозмірного масштабу у процесі йонного розпорошення. В рамках дослідження анізотропного моделю при врахуванні флюктуацій потоку йонів, що налітають, одержано діяграми, що ілюструють можливі типи рівновісних і хвильових поверхневих структур, які реалізуються в досліджуваній системі. Показано, що кількість таких структур на пізніх часах еволюції системи є постійною величиною. Встановлено залежності показників росту поверхні та її шерсткости. Досліджено динаміку процесів структуроутворення на поверхні за умови флюктуацій кута розпорошення. Показано, що статистичні властивості такого мультиплікативного шуму впливають на динаміку структуроутворення, характер і морфологію поверхневих структур. В рамках узагальненого моделю з урахуванням процесів релаксації опромінюваної поверхні було одержано фазову діяграму, що розділяє область основних параметрів системи на домени, які відповідають умовам реалізації стаціонарних структур на поверхні розпорошуваного матеріялу та гладкої поверхні. Досліджено динаміку структурних дефектів. Розвинутий підхід застосовано для моделювання процесу розпорошення кремнію йонами Арґону. Встановлено залежності глибини проникнення йонів і коефіцієнта виходу від кута розпорошення та енергії йонів. Показано, що на малих кутах розпорошення реалізуються рівновісні (ізотропні) структури, тоді як при великих значеннях кута розпорошення формуються хвильові структури. Встановлено залежності довжини хвилі структур кремнію від енергії йонів і показано, що лінійний розмір ізотропних структур зменшується зі збільшенням енергії налітних йонів і набуває значень порядку декількох десятків нанометрів.

©2003—2019 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача