Випуски

 / 

2010

 / 

том 8 / 

випуск 1

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

B. V. Borts, V. I. Tkachenko, A. V. Moskvitin, and Yu. G. Kazarinov
«Obtaining and Spectrophotometric Study of Organic Solutions of C60 Endo- and Exometallofullerenes »
0185–0192 (2010)

PACS numbers: 07.60.Dq, 61.72.up, 68.49.Sf, 78.40.Ri, 81.05.ub, 81.07.Nb, 81.15.Cd

Розроблено методику синтези ендо- та екзофуллеренів методою йонної імплантації. У цей спосіб було створено зразки фуллеренів, що містять залізо, плятину або їхню суміш. Виконані спектрофотометричні дослідження розчинів металофуллеренів малої концентрації в органічних розчинниках (толуолі) показали, що зв’язок атомів металу із фуллереном спричиняє розширення смуг у спектрах оптичного вбирання та зсув максимумів цих смуг у бік довгих хвиль. Півширина смуги та величина зсуву збільшується у ряду С60–С60 ? Pt–С60 ? Fe–С60 ? Fe ? Pt.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача