Організаційна структура
ІНСТИТУТ МЕТАЛОФІЗИКИ НАНУ.
   Назад

 

ВІДДІЛ КРИСТАЛІЗАЦІЇ (26)


Керівник — д.ф.-м.н., с.н.с.

Віктор Костянтинович Носенко

+38 (044) 424-32-41

ОСНОВНІ НАУКОВІ НАПРЯМИ ПІДРОЗДІЛУ

 • дослідження фізичних закономірностей і механізмів утворення, росту та морфології кристалів; встановлення впливу перемішування розплаву та віброконвекції на закономірності кристалізації об'ємних металоподібних прозорих речовин; дослідження кристалізації розплавів за умов мікроґравітації
 • встановлення чинників, що визначають умови формування аморфно-нанокристалічних нерівноважних станів, а також їхню термічну стійкість і структурні параметри нанофазних композитів у зв'язку з рівнем їхніх фізичних властивостей
 • встановлення закономірностей і механізмів нанокристалізації при термічних обробленнях аморфних стрічок та об'ємно аморфізованих сплавів, розробка теоретичних моделей, що описують процеси зародження і росту кристалів у розплавах та аморфних фазах
 • розробка наукових основ створення нових сплавів і технологій їх одержання; побудова кореляцій «хімічний склад–структура–властивості» для нанофазних композитів, встановлення меж впливу термічної передісторії нерівноважних структур і керованого структуроутворення на рівень їхніх фізичних властивостей

ОБ'ЄКТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

 • металоподібні прозорі органічні речовини
 • аморфні та нанокристалічні стрічкові й об'ємні сплави на основі заліза, кобальту та ніклю

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

 • моделювання процесів росту та морфології кристалів на металоподібних органічних речовинах
 • рентґенівська дифрактометрія
 • резистометрія
 • диференційна сканувальна калориметрія
 • магнітометрія
 • дюрометрія

ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ

 • унікальне за прецизійністю ростове обладнання для моделювання процесів росту кристалів металоподібних органічних речовин у дво- та тривимірній геометрії експерименту, в тому числі за умов мікроґравітації
 • обладнання для ВЧ-плавлення та розливання прецизійних сплавів у вакуумі та захисній атмосфері
 • обладнання для одержання аморфних, нано- та мікрокристалічних стрічок спінінґуванням розплаву на повітрі й у захисних атмосферах
 • обладнання для одержання об'ємних аморфних, нанокристалічних або мікрокристалічних стрижнів і пластин