Організаційна структура
ІНСТИТУТ МЕТАЛОФІЗИКИ НАНУ.
  Назад

ВІДДІЛ ТЕОРІЇ ТВЕРДОГО ТІЛА (06)

Завідувач відділу — д.ф.-м.н., проф.

Валентин Андрійович Татаренко

+380 44 4229551
tatar@imp.kiev.ua

Науковий керівник — головний науковий співробітник,
чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н., проф.

Вадим Борисович Молодкін

+380 44 4240530
v.molodkin@gmail.com

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ ВІДДІЛУ

Розвиток теорії твердого тіла, головним чином, теорії недосконалих металічних кристалів і методів їх дослідження. Розвиток кінематичної та динамічної теорій розсіяння різного типу хвиль, зокрема теорії фотонів, у кристалах з дефектами, теорії фазових перетворень, структурних змін і дифузії в сплавах втілення, заміщення і вилучення. Розвиток теоретичних та експериментальних основ нових методів діагностики кристалічних і некристалічних (медико-біологічних) об’єктів на основі ефектів багаторазового розсіювання, зокрема, на пучках синхротронного випромінення та нейтронів. Дослідження кристалографічних, статистично-термодинамічних і синергетичних аспектів фазових перетворень типу лад–безлад і лад–лад та взаємочину атомового й магнітного порядків, фізичної кінетики близького та далекого впорядкувань твердих розчинів під дією зовнішніх полів та опромінення. З’ясування самоорганізованих механізмів атомового, електронного та магнітного впорядкувань низьковимірних структур з реґульованими функціональними, зокрема, транспортними, властивостями.


ІСТОРІЯ І НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ВИНАХІДНИЦЬКА ТА ПРИКЛАДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ПУБЛІКАЦІЇ