Випуски

 / 

2015

 / 

том 13 / 

випуск 3

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Д. В. Щур, С. Ю. Загинайченко, З. А. Матысина, Н. П. Боцьва, Е. В. Елина, Е. В. Ильченко
«Фуллериды щёлочноземельных и редкоземельных металлов: структура и свойства»
0525–0548 (2015)

PACS numbers: 61.48.-c, 64.60.Cn, 65.40.gd, 74.70.Wz, 75.40.Cx, 81.05.ub, 81.30.Hd, 82.60.Lf

Розроблено статистичну теорію атомового та магнетного упорядкувань фуллеридів лужноземельних і рідкісноземельних металів, що мають властивості надпровідности й ідеального діямагнетизму. Розраховано вільні енергії та термодинамічний потенціял в залежності від температури, атомної концентрації металів, параметрів атомового та магнетного порядків, енергетичних констант, а також від зовнішнього всебічного тиску, об’єму кристалу, ступеня намагнетованости та напружености магнетного поля. Одержано рівняння термодинамічної рівноваги, що визначають температурну залежність параметрів атомового та магнетного порядків. Оцінено критичні температури фазових переходів у атомовоупорядкований і магнетоупорядкований стани. Вивчено залежність об’єму кристалу від тиску та температури. Визначено ступінь діямагнетизму зразків поза і в зовнішньому магнетному полі. Встановлено вплив атомового порядку на ступінь намагнетованости. Результати розрахунків порівняно з експериментальними даними.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача