Випуски

 / 

2015

 / 

том 13 / 

випуск 1

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

І. М. Козак, Д. М. Поліщук, А. Ф. Кравець, В. О. Голуб, V. Korenivski
«ФМР в обмінно-зв’язаних багатошарових структурах»
0147–0159 (2015)

PACS numbers: 75.20.En, 75.30.Et, 75.47.Np, 75.70.Cn, 75.75.Cd, 76.50.+g, 81.40.Rs

В даній статті наведено результати досліджень феромагнетного резонансу (ФМР) в обмінно-зв’язаних багатошарових структурах типу «феромагнетик (Ni80Fe20)/слабомагнетний прошарок (NixCu100?x)/закріплений феромагнетик (Co90Fe10/Mn80Ir20)». Визначено магнетні та резонансні параметри досліджуваних структур і встановлено їх залежність від товщини слабомагнетного прошарку, концентрації Ni та температури. Встановлено, що при кімнатній температурі на ФМР-спектрах спостерігаються два сиґнали, які проявляють феромагнетні властивості і відповідають шарам Ni80Fe20 (Py) і Co90Fe10. Показано, що поведінка резонансного поля, ширини лінії та ефективної намагнетованости шару Py визначається ступенем міжшарової обмінної взаємодії, яка залежить від товщини слабомагнетного прошарку (d) і концентрації (x) атомів Ni в ньому. Найбільшою міжшаровою взаємодією характеризуються зразки з x???54%, d???3 нм та з x???62%, d???6 нм. Залежність намагнетованости від температури стрімко зростає зі зменшенням температури.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача