Випуски

 / 

2014

 / 

том 12 / 

випуск 4

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

А. С. Долгов, Ю. Л. Жабчик
«Миграция двухатомных комплексов в структуре графена»
0731–0741 (2014)

PACS numbers: 05.20.Dd, 05.40.Fb, 61.48.Gh, 61.72.Bb, 66.30.Pa, 68.43.Jk, 81.05.ue

Розглядається кінетика переміщень двоатомних утворень у двовимірній гексагональній структурі — одношаровому графені. Використовується схема з порожнистим Hollow-позиціонуванням складових пари в умовах її нерозривности. Розміщення сВибір варіанту позиціонування пов’язаний з поширеними уявленнями про особливості осадження домішок на графені і зумовлює деяке спрощення аналізу і характеру результатів.кладових пари у двох сусідніх гексагонах в умовах збереження зв’язаности визначає обмежений набір варіантів перескоків кожного з атомів, що, в свою чергу, задає картину переміщення пари, відмінну від тієї, що має місце для одиночних атомів. Опис загальної картини перескоків виконано в термінах безперервних залежностей для ймовірностей перебування частинок в тих чи інших допустимих позиціях. Техніка аналізу ґрунтується на введенні Фур’є-сум (твірних функцій) для всіх наявних позицій у структурі. Знайдені залежності для твірних функцій зручні для визначення середніх характеристик розвитку процесу міґрації (моментів функцій розподілу) і уможливлюють відслідковувати зміну ймовірностей заповнення всіляких індивідуальних позицій. Записано точні розв’язки необмеженої сукупности рівнянь для ймовірностей заповнення довільних позицій. Визначається еволюція в часі головних моментів розподілу частинок. Виявлено сильне зниження рухливости об’єкта порівняно з аналогічними індивідуальними характеристиками, що виглядає як непропорційне пригнічення рухливости обох складових. Асимптотичні властивості об’єктів не залежать від особливостей первісної поляризації пар, однак терміни формування асимптотичних режимів чутливі до співвідношення індивідуальних характеристик. Обговорюються альтернативні спеціальні випадки: ідентичність складових і велика різниця їх. Загальне зниження рухливости більш виражене в разі збігу (близькости) індивідуальних характеристик. Середній квадрат зміщення об’єкта від його початкового розміщення в асимптотичних умовах росте пропорційно часу, що є ознакою традиційного дифузійного переміщення. Однак дуже ймовірні процеси утворення і (або) руйнування зв’язку між елементами ведуть до істотної зміни загальної рухливости домішкового компонента, що визначає схожість особливостей процесу з картиною аномальної дифузії і може набувати вигляду як субдифузії, так і супердифузії.

©2003—2019 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача