Випуски

 / 

2014

 / 

том 12 / 

випуск 1

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Ю. П. Вишневська, І. В. Бражник
«Формування функціональних покриттів при окиснювальній полімеризації похідних аніліну»
0153–0160 (2014)

PACS numbers: 68.37.Hk, 68.37.Ps, 68.55.am, 73.61.Ph, 78.30.Jw, 81.15.Pq, 82.45.Qr

Запропоновано спосіб одержання полімерних покриттів, що базується на окиснювальній полімеризації похідних аніліну за участю катіонів Fe3? у стаціонарних умовах безпосередньо на підложжі. Показано, що спільне введення в систему Fe2(SO4)3 і KI дає змогу підвищити швидкість формування полімерних покриттів внаслідок як безпосередньої каталітичної дії йонів Fe3+, так і через функціонування редокс-системи I?/I2. Встановлено, що присутність I? сприяє підвищенню електропровідности ПДФА за рахунок делокалізації електронів внаслідок перерозподілу електронної густини, що дає змогу контролювати швидкість полімеризації і електропровідність одержаних покриттів шляхом оптимізації їх концентрації. Запропонований спосіб одержання покриттів безпосередньо на підложжі уможливлює контролювати процес осадження і керувати характеристиками полімерних плівок для формування покриттів різного функціонального призначення.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача