Випуски

 / 

2013

 / 

том 11 / 

випуск 4

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Г. І. Назарчук, І. В. Мельник, О. С. Папаяніна, Ю. Л. Зуб
«Синтез сферичних частинок кремнезему з тіосечовинними комплексотвірними групами в їх поверхневому шарі»
0769–0780 (2013)

PACS numbers: 76.60.Pc, 78.30.Jw, 81.07.Pr, 81.16.-c, 81.20.Ka, 81.70.Pg, 82.56.-b

З використанням Штоберової методи в етанол-аміачному розчині синтезовано сферичні частинки кремнезему з тіосечовинними комплексотвірними групами. Їх присутність підтверджується даними ІЧ- й ЯМР-спектроскопій та елементного аналізу. Однак за даних умов синтезу вміст функціональних груп (0,2–0,7 ммоль/г) виявився меншим від очікуваного на основі співвідношення алкоксисиланів, що реаґують. Встановлено, що збільшення часу перемішування розчину (з 2 до 12 год.) практично не впливає на середній розмір частинок, які утворюються під час синтезу (270 нм). Однак на розмір субмікронних частинок можна впливати варіюванням співвідношення компонентів, що реаґують, порядку їх введення та зміною температури реакційного розчину.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача