Випуски

 / 

2013

 / 

том 11 / 

випуск 1

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Н. А. Дудченко, А. Б. Брик, В. Л. Карбовский, Н. Н. Багмут, Ю. В. Карданец
«Магнитные нити из наночастиц магнетита и их свойства по данным ферромагнитного резонанса»
0119–0130 (2013)

PACS numbers: 61.05.Qr, 75.50.Gg, 75.75.Cd, 81.07.Wx, 87.61.Bj, 87.80.Lg, 87.64.M-

Розроблено технологію приготування магнетних ниток з наночастинок магнетиту в агарозному ґелі за допомогою магнетного поля. Створено зразки магнетних ниток і «невпорядковані» зразки в діапазоні концентрацій наномагнетиту 0,5–0,0025 мг/мл. За допомогою методи оптичної мікроскопії показано, що в зразках магнетних ниток довжина ниток набагато перевищує їх ширину, а в «невпорядкованих» зразках утворюються аґреґати наночастинок меншого розміру. За допомогою методи ФМР показано, що зразки магнетних ниток є анізотропними. При орієнтації магнетних ниток уздовж поля спектрометра реєструється досить вузький спектр ФМР, який сильно розширюється при повороті магнетних ниток перпендикулярно полю спектрометра. Форма і положення спектрів магнетних ниток, розташованих перпендикулярно полю спектрометра, близька до форми і положення спектрів «невпорядкованих» зразків. Спектри магнетних ниток мають максимум лінії поглинання в нижчих полях, аніж спектри «невпорядкованих» зразків.

©2003—2019 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача