Випуски

 / 

2013

 / 

том 11 / 

випуск 1

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

В. К. Носенко, Е. А. Сегида, А. А. Назаренко, В. В. Максимов, Е. А. Свиридова, С. А. Костыря
«Влияние содержания иттрия на термическую устойчивость и процессы нанокристаллизации аморфных сплавов Al86Ni6Co2Gd6?xYx и Al86Ni2Co6Gd6?xYx»
0057–0071 (2013)

PACS numbers: 61.05.cf, 61.43.Dq, 62.20.Qp, 62.23.Pq, 81.30.Fb, 81.40.Ef, 81.70.Pg

Методами Рентґенової дифрактометрії, малокутового розсіяння Рентґенових променів, диференційної сканувальної калориметрії та міряння мікротвердости досліджено вплив часткової заміни Gd ітрієм (до 3-х ат.%) в аморфних стопах Al86Ni6Co2Gd6 і Al86Ni2Co6Gd6 на термічну стійкість, механізм першої стадії кристалізації, структуру і властивості нанофазних композитів. Встановлено, що добавки Y призводять до деякого зниження термічної стійкости та мікротвердости аморфних стопів, а в стопах, збагачених кобальтом, — до зміни механізму першої стадії кристалізації від складного (первинний???евтектичний) до первинного. Можна бачити, що формування на першій стадії кристалізації нанокристалів Al із середніми розмірами 14–19 нм і об’ємною щільністю (1–3,6)?1023 м?3 призводить до підвищення мікротвердости від 3150–3470 МПа до 4140–5220 МПа. Встановлено, що за термічними, структурними і механічними характеристикам аморфний стоп Al86Ni2Co6Gd3Y3 є найбільш перспективним для одержання об’ємних зразків шляхом консолідації.

©2003—2019 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача