Випуски

 / 

2011

 / 

том 9 / 

випуск 4

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Г. Є. Монастирський, Д. О. Сірий*, А. В. Гільчук*, В. І. Коломицев, Ю. М. Коваль
«Виготовлення методами порошкової металургії пін зі стопів з пам’яттю форми системи Сu–Al–Ni »
0979–0989 (2011)

PACS numbers: 61.43.Gt, 61.72.Qq, 62.20.fg, 81.05.Rm, 81.07.Wx, 81.20.Ev, 82.70.Rr

В роботі вивчалися можливості одержання металевих пін із мате-ріялів з пам’яттю форми. Як модельний матеріял, було обрано стоп на основі Cu–Al–Ni, що зазнає мартенситного перетворення. Металеві піни одержували шляхом видалення «знімних» частинок зі спресованої суміші металевого порошку складу Cu–27,6Al–3,6Ni–0,5Ti–0,25Cr ат.% та карбаміду. Розміри сферичних частинок порошку були 1–50 мкм, розміри «знімних» частинок карбаміду (кульок) — приблизно 1 мм. Карбамід видалявся або шляхом термічного розкладу при температурах 150–450?С, або ро-зчиненням і подальшим вимиванням водою. Одержані зразки були закритої або відкритої пористости, залежно від методи лікві-дації «знімних» частинок. Деякі зразки відпалювалися при тем-пературах 750–1065?С з метою утворення механічних зв’язків між порошинками. У результаті були одержані зразки металевих пін циліндричної форми, які аналізувалися методами сканівної еле-ктронної та оптичної мікроскопії.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача