Випуски

 / 

2011

 / 

том 9 / 

випуск 4

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

А. Ю. Ляшенко, А. М. Гусак*, Ю. А. Ляшенко*, Ф. Одаж**
«Моделирование нестационарного зародышеобразования в открытых наносистемах: случай роста нанопроволок при реакции пар–жидкость–твёрдое тело »
0941–0961 (2011)

PACS numbers: 66.30.Pa, 68.43.Mn, 68.65.La, 68.70.+w, 81.07.Gf, 81.10.Aj, 81.15.Gh

Модифіковано модель росту нанодротів кремнію при напорошенні методою VLS (vapour–liquid–solid) з урахуванням затримки на нуклеацію кожного нового атомового шару кремнію під нанокрап-лею золота і збіднення нанокраплі на кремній у результаті кож-ного нового зарощування атомової площини. Для опису східчас-того росту силіциду було розвинуто модифікацію класичної тео-рії гомогенного зародкування на випадок нестаціонарних умов. Модифікована теорія дозволяє передбачувати частоту та встано-вити статистичні особливості повторюваних актів нуклеації.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача