Випуски

 / 

2011

 / 

том 9 / 

випуск 4

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Н. А. Дулина, В. М. Баумер, О. М. Вовк, Т. Г. Дейнека, П. В. Матейченко, Д. C. Софронов, З. П. Сергиенко
«Низкотемпературный синтез люминесцентных нанокристаллических частиц Lu2O3:Eu3? пластинчатой морфологии »
0837–0847 (2011)

PACS numbers: 61.46.Hk, 68.37.Lp, 78.30.Hv, 78.60.-b, 78.67.-n, 81.07.Wx, 81.70.Pg

Методою гетерогенного осадження з водних розчинів хлоридів при використанні в якості осаджувача гідрокарбонату амонію було одержано монофазний кристалічний прекурсор оксиду лютецію ймовірного складу (NH4)xLu(OH)y(CO3)z?nH2O. Прекурсор крис-талізується у вигляді пластинчастих частинок ромбічної форми з лінійними розмірами у 10–15 мкм2 та товщиною у кілька десятків нанометрів. Встановлено діяпазон існування кристалічного прекурсору (NH4)xLu(OH)y(CO3)z?nH2O (молярне співвідношення ре-аґентів NH4HCO3/Lu3? — в інтервалі 8–20). Запропоновано меха-нізм утворення та термічного розкладання кристалічного преку-рсору пластинчастої морфології. Методою низькотемпературної (Т???1000?С) кристалізації прекурсору одержано слабкоаґльоме-рований нанопорошок оксиду лютецію кубічної модифікації. По-казано, що частинки Lu2O3 успадковують пластинчасту морфологію початкових частинок карбонатного прекурсору, що є проявом ефекту збереження форми. Пластинчасті частинки оксиду лютецію складаються з нещільно упакованих наночастинок з лінійними розмірами у ??50 нм. Визначено люмінесцентні властивості акти-вованих наноструктур Lu2O3:Eu3? пластинчастої морфології.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача