Випуски

 / 

2011

 / 

том 9 / 

випуск 4

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

В. Г. Кравец, Д. Ю. Манько, Л. В. Поперенко*, И. В. Юргелевич*
«Магнитотранспортные, магнитооптические и магнитные свойства аморфных сплавов на основе Co»
0809–0818 (2011)

PACS numbers: PACS numbers: 68.37.Lp, 72.15.Gd, 73.50.Jt, 75.47.Np, 75.50.Kj, 78.20.Ls, 85.70.Sq

Досліджено посилення магнетоімпедансного ефекту шляхом термі-чного і лазерного оброблень аморфного стопу Co59Fe5Ni10Si11B15. За допомогою магнетооптичних вимірювань показано, що в ре-зультаті лазерного і термічного оброблень аморфних металевих стопів відбуваються незворотні зміни в структурі скін-шару стрічки та її магнетних властивостях. Дослідження об’ємних властивостей показали істотний вплив зовнішнього магнетного поля при лазерному обробленні. Результати електронної мікрос-копії переконують в істотній ріжниці наноґрануль, що утвори-лися в аморфних стрічках після лазерного і термічного відпа-лів.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача