Випуски

 / 

2011

 / 

том 9 / 

випуск 4

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

В. А. Николаенко, А. В. Смородин
«Влияние заряда подложки на перенос поверхностных электронов над гелием в условиях квазиодномерности »
0795–0799 (2011)

PACS numbers: 67.25.-k, 67.30.-n, 67.80.-s, 73.20.-r, 73.25.+i, 73.90.+f, 85.30.De

У статті використовується квазиодновимірна система поверхне-вих електронів (ПЕ) над надплинним гелієм у якості класичного моделю твердотільного напівпровідника. Виконано експеримен-тальні дослідження кінетики поведінки електронів у вузьких каналах у присутності заряду на підложжі. Хід температурної залежности в цих умовах має східчастий характер за температури нижче 1,3 К; параметри сходів у різних випробуваннях є різни-ми. Подібний характер залежности не описується класичними мо-делями переносу заряду, де враховується розсіяння електронів у каналах на атомах гелію в парі та риплонах. Вважається, що така залежність є виявленням квантового характеру переносу в електронних каналах.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача