Випуски

 / 

2011

 / 

том 9 / 

випуск 4

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Н. В. Ткач, В. А. Головацкий, И. Б. Франкив
«Примесные состояния электронов в сферических наносистемах»
0783–0794 (2011)

PACS numbers: 73.20.Hb, 73.21.La, 78.67.Hc

У наближенні ефективної маси досліджено спектер електрона в сферичній квантовій точці (КТ) з однією та двома воднеподібни-ми домішками. Виконано оцінки точности енергій і хвильових фу-нкцій, одержаних варіяційною методою і методами теорії збу-рень. Продемонстровано добре узгодження результатів варіяцій-ної методи з точними розв’язками рівнання Шрединґера для центральної донорної домішки і результатами теорії збурень для випадку зовнішньої домішки. У випадку двох донорних домішок, розміщених у центрі КТ, енергія основного стану електрона збігається з відомим результатом для двічі йонізованої доміш-ки.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача