Випуски

 / 

2011

 / 

том 9 / 

випуск 4

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Л. Л. Вовченко, Л. Ю. Мацуй, В. В. Олейник, В. Л. Лаунец, В. В. Загородний, Ф. Ле Норманд*
«Резонансный характер взаимодействия многослойных углеродных нанотрубок с излучением миллиметрового диапазона волн »
0759–0769 (2011)

PACS numbers: 07.57.Kp, 61.48.De, 68.37.Hk, 72.80.Tm, 78.40.Ri, 84.40.-x, 85.35.Kt

Представлено результати експериментальних досліджень взаємо-дії електромагнетного випромінення (ЕМВ) з масивом вертикаль-но орієнтованих багатостінних вуглецевих нанорурок (ВНР), за-повнених Fe3С, та з епоксидним композитом із ізотропно розпо-діленими в ньому дисперґованими фраґментами масиву ВНР. У дія-пазоні частот від 53,5 до 78,3 ГГц вимірювали ефективність ек-ранування ЕМВ та зворотні втрати для зразків у прямокутньому хвилеводі. При ортогональній орієнтації осей нанорурок у ма-сиві відносно вектора електричного поля хвилі спостерігалося резонансне вбирання ЕМВ. Аналогічні піки вбирання спостеріга-лися і для епоксидного композита. Знайдено, що величина ослаб-нення електромагнетного випромінення масивом ВНР досить висо-ка і змінюється в межах від 25 до 38 дБ (при товщині зразка у 1 мм) залежно від взаємної орієнтації вектора електричного поля хвилі і осей вуглецевих нанорурок.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача