Випуски

 / 

2011

 / 

том 9 / 

випуск 2

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Н. Ф. Бункин, А. В. Шкирин, В. А. Козлов, А. В. Старосветский, П. С. Игнатьев*
«Квазистабильные кластеры нанопузырьков растворённого газа в воде и водных растворах элек-тролитов.»
0499–0504 (2011)

PACS numbers: 07.60.Pb, 47.55.D-, 61.20.Ja, 61.20.Qg, 82.70.Dd, 83.80.Hj, 83.80.Ei

Спільні експерименти з лазерної модуляційно-інтерференційної фазової мікроскопії та з розсіяння лазерного випромінення по-казали присутність макроскопічних частинок у водних середови-щах, очищених від твердотільних домішок. Експериментальні да-ні, одержані для дистильованої води та водних розчинів NaCl, дозволяють інтерпретувати ці частинки як кластери повітряних наносфер.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача