Випуски

 / 

2011

 / 

том 9 / 

випуск 2

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Ю. Р. Колобов, М. Б. Иванов, Е. В. Голосов
«Формирование наноструктурированных состояний и связанных с ними улучшенных свойств материалов медицинского и технического назначения.»
0489–0498 (2011)

PACS numbers: 62.20.Qp, 62.23.St, 62.25.Mn, 81.07.Bc, 81.40.Ef, 87.85.jj, 87.85.Va

Розглянуто основні фундаментальні і технологічні аспекти фор-мування структури та властивостей субмікрокристалічних (СМК) і наноструктурованих (НС) металевих матеріялів впливом інтен-сивної пластичної деформації. Обговорюються питання практич-ного застосування розвинутих на основі цілеспрямованого вико-ристання дифузійно-контрольованих процесів технологій одер-жання субмікро- та наноструктурованих матеріялів медичного й технічного призначення з покращеними службовими характеристи-ками. Аналізуються переваги використання методи мікродугового оксидування з застосуванням електролітів з додаванням наногі-дроксиапатиту (з розміром кристалів менше 100 нм) для форму-вання біопокриттів на поверхні медичних імплантатів.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача