Випуски

 / 

2011

 / 

том 9 / 

випуск 2

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Е. Ф. Кудина
«Наноструктурированные металло-органосиликатные композиты: структура и свойства.»
0473–0488 (2011)

PACS numbers: 62.23.Pq, 62.25.Mn, 68.37.Lp, 78.30.Jw, 78.67.Sc, 81.07.Pr, 81.20.Fw

Розглянуто технологічні особливості формування гібридних ви-сокодисперсних продуктів із органосилікатних розчинів. Вста-новлено особливості нанофазної структури органосилікатних композитів залежно від складу і технології формування продук-ту. Виконано оцінку ефективности використання гібридних напо-внювачів у складі термопластів залежно від їх структури та складу.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача