Випуски

 / 

2011

 / 

том 9 / 

випуск 2

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Р. І. Бігун, Ю. А. Куницький*, О. Є. Кравченко
«Низькотемпературні електропровідність та термо-електрорушійна сила плівок золота нанометрової товщини.»
0325–0332 (2011)

PACS numbers: 68.37.Ef, 68.55.jd, 73.50.Bk, 73.50.Lw, 73.61.At, 73.63.Bd, 81.40.Rs

Досліджено електропровідність та термоелектрорушійну силу по-лікристалічних плівок золота нанометрової товщини, термічно осаджених на поліроване скло в умовах надвисокого вакууму. Встановлено, що енергетичні параметри свіжонанесених плівок є аналогічними параметрам відпалених плівок золота, а відмін-ність у ході розмірних залежностей кінетичних коефіцієнтів зу-мовлено зміною умов розсіяння носіїв струму на межах зерен. Одержані результати пояснено в рамках класичних модельних уяв-лень про перенесення заряду в зразках обмежених розмірів. У рамках цих моделів розраховано параметри перенесення заряду ??, ??, S? та ??, що характеризують плівку безмежної товщини, будова якої ідентична структурі плівки товщиною d.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача