Випуски

 / 

2010

 / 

том 8 / 

випуск 4

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)


«»
0941–0951 (2010)

PACS numbers: 64.70.pv, 64.75.Xc, 81.05.Kf, 81.07.Pr, 81.16.Dn, 81.20.Fw, 82.70.Gg

Показано, що зіставлення розрахункових параметрів розчинности ?, значень енергій активації структуроутворення ?Gстр. і рН су-міщуваних розчинів дозволяє прогнозувати та реґулювати вплив використовуваних хемічних реаґентів на аґреґативну стійкість композицій і властивості ґелів, що утворюються.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача