Випуски

 / 

2010

 / 

том 8 / 

випуск 4

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Ю. С. Дзязько, Ю. М. Вольфкович*, В. Н. Беляков, В. Е. Сосенкин*, Н. Ф. Никольская*
«Неорганические зарядселективные мембраны, модифицированные наночастицами неорганического ионита: диагностика структуры при помощи метода эталонной контактной порометрии.»
0911–0925 (2010)

PACS numbers: 61.43.Gt, 68.37.Lp, 78.67.Rb, 81.05.Rm, 82.33.Ln, 82.39.Wj, 82.45.Xy

З використанням метод етальонної контактної порометрії, тран-смісійної та сканівної електронної мікроскопії, а також поте-нціометрії досліджено структуру неорганічних мембран: немоди-фікованої керамічної матриці та матриці, яка містить наночас-тинки неорганічного йоніту — гідратованого діоксиду цирконію. Порограми розкладено на Льорентцові складові, смуги віднесено до тих або інших елементів структури, розміри частинок розра-ховано з використанням гомогенного та гетерогенного ґльобуля-рних моделів. Показано, що матрицю формують, в основному, час-тинки мікронного розміру, а внутрішньопоровий шар йоніту — ґльобулі діяметром у 6?10?9 м. Пори, які утворені аґреґатами на-норозмірних частинок йоніту, визначають зарядову селектив-ність композиційної мембрани.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача