Випуски

 / 

2010

 / 

том 8 / 

випуск 4

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Г. П. Богатырева, М. А. Маринич, Г. А. Базалий, Г. Д. Ильницкая
«Адсорбционные процессы в биологических средах на поверхности алмазных нанопорошков новых марок.»
0851–0859 (2010)

PACS numbers: 68.35.B-, 68.43.Mn, 81.05.uj, 81.07.Wx, 82.45.Jn, 82.45.Yz, 82.65.+r

Розроблено новий клас вуглецевмісних адсорбентів на основі діямантових нанопорошків з встановленим співвідношенням вуг-лецевих фаз sp2- та sp3-гібридизації. Мета даної роботи — дос-лідження адсорбційної активности нових марок діямантових на-нопорошків до компонентів біологічних середовищ. Для інтенси-фікації селективного механізму адсорбції виконано методи ре-конструкції поверхні діямантових нанопорошків. Встановлено, що максимальну адсорбційну активність до йонів важких металів мають діямантові нанопорошки, що пройшли електрохемічну реко-нструкцію поверхні та мають 10–20 мас.% вуглецевої фази sp2-гібридизації.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача