Випуски

 / 

2010

 / 

том 8 / 

випуск 4

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

. В. Кирошка, Н. В. Репин, В. М. Надутов*, А. Е. Пе-рекос*, В. З. Войнаш*, Ю. О. Тищенко, Т. П. Бондаренко
«Синтез, биологическая активность и цитотоксич-ность нанопорошков на основе Fe3O4.»
0787–0798 (2010)

PACS numbers: 61.05.cp, 61.43.Gt, 75.50.Tt, 75.60.Ej, 81.07.Wx, 87.50.wf, 87.85.jj

У даній роботі одержано нанопорошок Fe3O4, визначено його фазо-вий склад, дисперсність частинок і магнетні характеристики. Виконано аналізу здатности магнетиту Fe3O4 адсорбувати білкові компоненти культуральних середовищ, а також досліджено цитотоксичність наночастинок і характер їх взаємодії з культурою альвеолярних макрофагів (АМ) залежно від концентрації та часу інкубації. Аналіза мікроструктури наночастинок у середовищі, що містить 10% ембріональну телячу сироватку (ЕТС), показала, що наявність білкової компоненти в середовищі культивування призводить до утворення навколо наночастинок тонкої оболонки. Встановлено, що при інкубації АМ з наночастинками спостерігається їх внутрішньоклітинна локалізація, густина якої визначається концентрацією наночастинок і часом експозиції. Зниження життєздатности клітин до 75% при їх взаємодії з досліджуваним наноматеріялом відзначено при використанні максимальної концентрації Fe3O4 упродовж 24-х годин. Передбачається, що адсорбція білкових молекуль культурального середовища на поверхні наночастинок полегшує їх проникнення усередину клітин шляхом ендоцитозу, а також знижує реакційну здатність поверхні наночастинок, що й проявляється в їх низькій цитотоксичності. Таким чином, висока ступінь біоактивности і біосумісности наночастинок Fe3O4 при взаємодії з культурою макрофагів дає право розглядати одержані нанопорошки з точки зору їх застосування в біології та ме-дицині для магнетокерованого транспорту лікарських препаратів.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача