Випуски

 / 

2010

 / 

том 8 / 

випуск 4

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

П. П. Горбик, А. Л. Петрановская, М. П. Турелик, Е. В. Пилипчук, В. Ф. Чехун*, Н. Ю. Лукьянова*, А. П. Шпак**, В. Л. Карбовский**, А. М. Кордубан**, В. В. Тришин***, Ю. Б. Шевченко***
«Синтез, физико-химические свойства и биоактивность полифункциональных нанокомпозитов для биологии и медицины.»
0749–0765 (2010)

PACS numbers: 81.16.Be, 87.19.xj, 87.64.Bx, 87.85.J-, 87.85.Qr, 87.85.Rs, 87.85.St

Виконано комплекс робіт, спрямованих на наукове обґрунтування хемічного конструювання багаторівневих біосумісних магнето-чутливих поліфункціональних нанокомпозитів з ієрархічною ар-хітектурою (моделів медично-біологічних нанороботів), ви-вчення їх фізико-хемічних властивостей та біоактивности in vitro на клітинних лініях MCF-7. Вивчено процеси іммобілізації на поверхні біологічно активних молекуль з цитотоксичними властивостями, моноклональних антитіл CD 95 з імунотерапевти-чними і сенсорними властивостями. Досліджено можливості при-цільного доставляння фармпрепаратів за рахунок розпізнавання специфічних клітин моноклональними антитілами, проаналізовано вплив одержаних моделів нанороботів на онкоклітини карциноми молочної залози людини (лінія MCF-7). Наведено основні результати за вказаними етапами досліджень, що дозволяють оцінити сучасний стан розроблення та перспективи їх практич-ного використання. З метою вирішення задачі прицільного дос-тавляння терапевтичних препаратів у методі невтронозахоплюва-льної терапії синтезовано та вивчено магнеточутливі наноком-позити, що містять бор. Розроблено методику синтези магнето-чутливих наноструктур на основі нанокристалічного магнетиту, що містить ґадоліній.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача