Випуски

 / 

2010

 / 

том 8 / 

випуск 1

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

А. Л. Строюк, А. И. Крюков, С. Я. Кучмий
«Получение и применение в нанофотокатализе твердотельных полупроводниковых материалов с размерными эффектами »
0001–0078 (2010)

PACS numbers: 78.67.-n, 81.07.-b, 81.16.-c, 82.45.Jn, 82.50.-m, 82.65.+r, 82.70.-y

Узагальнено відомості про дослідження в області одержання твердотільних напівпровідникових фотокаталізаторів різноманітних редокс-процесів. Розглянуто фізико-хемічні підходи до створення фотокаталітично активних нанодисперсних порошкоподібних метал-халькогенідних, метал-оксидних та металатних матеріялів, наноструктурованих та плівкових фотокаталізаторів, мезопористих нанофотокаталізаторів, нанодисперсних фотоактивних напівпровідників, допованих металами та металоїдами, двокомпонентних напівпровідникових нанофотокаталізаторів різних типів, метал-напівпровідникових наногетероструктур тощо. Наведено загальну характеристику досягнень та тенденцій у галузі створення нанофотокаталізаторів.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача