Випуски

 / 

2009

 / 

том 7 / 

випуск 3

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

С. С. Каім
«Емісійна стійкість нанопор та сонолюмінесценція в рідинах »
0633–0659 (2009)

PACS numbers: 34.35.+a, 43.35.Hl, 47.61.Cb, 68.03.-g, 73.30.+y, 78.60.Mq, 79.70.+q

В рамках кореляційної теорії неоднорідних простих рідин розраховується робота виходу атомів з рідини в середину сферичної нанопори. Загальний вираз для ефективного одноатомового потенціялу середніх сил у рідині з порою одержано на основі аналізи першого рівнання ланцюжка рівнань Боголюбова–Борна–Ґріна–Кірквуда–Івона (ББҐКІ) для функцій розподілу атомів. У Фаулеровому наближенні виконано модельний розрахунок для розмірнозалежного ефективного одноатомового потенціялу середніх сил, який враховує парні міжатомові взаємодії та кореляції. Одержано вираз для роботи виходу атомів з поверхні пори. В термінах роботи виходу атомів з рідини в пору сформульовано критерій емісійної стійкости поверхні пори, який залежить від розміру пори та термодинамічних параметрів рідини. Одержаний критерій емісійної стійкости застосовано до вивчення явища сонолюмінесценції в простих рідинах. Виконано модельні розрахунки ефективного одноатомового потенціялу середніх сил в порі в умовах виходу сферично симетричної ударної хвилі з рідини на поверхню пори. Можливість емісії атомів з поверхні пори з надтепловими швидкостями в таких умовах може призводити до утворення сферично симетричного, збіжного до центру пори потоку атомів. Імплозія потоку атомів у центрі пори призводить до ударного збудження та йонізації атомів і наступної рекомбінації з електромагнетним випроміненням у вигляді спалаху.

©2003—2019 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача