Випуски

 / 

2008

 / 

том 6 / 

випуск 1

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

І. В. БЛОНСЬКИЙ, І. М. ДМИТРУК, М. Г. ЗУБРІЛІН, В. М. КАДАН, П. І. КОРЕНЮК, І. А. ПАВЛОВ, В. О. САЛЬНИКОВ
«Часороздільні методи для фемтофотоніки наноструктур»
0045–0074 (2008)

PACS numbers: 42.60.Fc, 42.62.-b, 78.47.+p, 78.55.-m, 78.67.-n, 81.07.-b, 82.53.-k

Огляд присвячено: методам досягнення фемтосекундних (n^10?15 с) лазерних імпульсів; аналізі створених авторським колективом трьох ориґінальних часороздільних методик за загальною схемою ‘pump-probe’ для досліджень часової еволюції наведеного поглинання (відбивання) світла, фотолюмінесценції, наведених змін показника заломлення та фотоструктурних перетворень речовин з фемтосекундним часовим розділенням; опису матеріяльної бази та методичних можливостей Центру колективного користу- вання приладами НАН України при Інституті фізики «Лазерний фемтосе- кундний комплекс»; прикладів задач, які можуть розв’язуватися з вико- ристанням такого унікального комплексу в области фемтофотоніки нанос- труктур. Мета огляду полягає в інформуванні і розвитку інтересу до подіб- них досліджень, які стають доступними для їх виконання в Україні.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача