Magnetic flux dynamics in HTS bulks with levitation techniques (bibtex)
by A. A. Kordyuk, V. V. Nemoshkalenko, A. I. Plushchay, and R. V. Viznichenko
Reference:
Magnetic flux dynamics in HTS bulks with levitation techniquesA. A. Kordyuk, V. V. Nemoshkalenko, A. I. Plushchay, and R. V. Viznichenko Usp. Fiz. Met. 3, 357-386 (2002).
Bibtex Entry:
@Article{2002_UFM_Kordyuk,
 Title          = {Magnetic flux dynamics in HTS bulks with levitation techniques},
 Author          = {A. A. Kordyuk and V. V. Nemoshkalenko and A. I. Plushchay and and R. V. Viznichenko},
 Journal         = {Usp. Fiz. Met.},
 Year           = {2002},
 Pages          = {357-386},
 Volume          = {3},
 File           = {2002_UFM_Kordyuk.pdf:box\\2002_UFM_Kordyuk.pdf:PDF},
 Url           = {http://ufm.imp.kiev.ua/en/abstract/v03/i04/357.html}
}
Powered by bibtexbrowser