Vibration transducer on the basis of HTSC inertial mass suspension (bibtex)
by M. A. Vasiliev, V. V. Nemoshkalenko, A. A. Kordyuk, M. V. Bakuntseva, P. P. Gorbik
Reference:
Vibration transducer on the basis of HTSC inertial mass suspensionM. A. Vasiliev, V. V. Nemoshkalenko, A. A. Kordyuk, M. V. Bakuntseva, P. P. Gorbik Metallofiz. Nov. Tekhnol. 19 (9), 56-59 (1997).
Bibtex Entry:
@Article{1997_MNT_Vasiliev,
 Title          = {Vibration transducer on the basis of HTSC inertial mass suspension},
 Author          = {Vasiliev, M. A. and Nemoshkalenko, V. V. and Kordyuk, A. A. and Bakuntseva, M. V. and Gorbik, P. P.},
 Journal         = {Metallofiz. Nov. Tekhnol.},
 Year           = {1997},
 Pages          = {56-59},
 Volume          = {19 (9)}
}
Powered by bibtexbrowser