Magnetic losses of ceramic-type HTSC in alternating magnetic field (bibtex)
by V. V. Nemoshkalenko, A. A. Kordyuk, B. G. Nikitin, V. S. Savoshchenko
Reference:
Magnetic losses of ceramic-type HTSC in alternating magnetic fieldV. V. Nemoshkalenko, A. A. Kordyuk, B. G. Nikitin, V. S. Savoshchenko Phys. Metals 14, 765-770 (1995).
Bibtex Entry:
@ARTICLE{1995_PM_Nemoshkalenko,
  author = {V. V. Nemoshkalenko and A. A. Kordyuk and B. G. Nikitin and V. S.
	Savoshchenko},
  title = {Magnetic losses of ceramic-type HTSC in alternating magnetic field},
  journal = {Phys. Metals},
  year = {1995},
  volume = {14},
  pages = {765-770},
  number = {7}
}
Powered by bibtexbrowser