Підготовка кадрів
ІНСТИТУТ МЕТАЛОФІЗИКИ НАНУ.

ДОКТОРАНТУРА

Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України проводить підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали (наказ про відкриття докторантури № 29 осн. діял. від 29.12.2016 р.) відповідно до «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженим постановою КМУ №261 від 23 березня 2016 р.».

Термін підготовки — 2 роки з відривом від виробництва.

Зарахування до докторантури з 01 вересня.


Вступ до докторантури

Порядок прийому заяв і документів

Вступники до докторантури подають такі документи:

до 15 травня:

до 15 серпня:

 • Заяву на зарахування на ім’я директора Інституту зі згодою наукового керівника на наукове керівництво (подається особисто);
 • Особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник працює вступу до докторантури;
 • Медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;
 • Засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу;
 • Засвідчену копію диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук);
 • Засвідчену копію атестата про присвоєння вченого звання доцента (професора, старшого дослідника, старшого наукового співробітника) (за наявності);
 • Копія паспорта (1, 2, 3 11 ст.)
 • Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • Дві фотокартки (3х4).
 • 2 картонні течкі;
 • Угоду докторанта (2 прим.);
 • Згода на збір та обробку персональних даних;
 • Копія військового квитка/ приписне свідоцтво

Оригінали всіх документів мати при собі.


Планування наукової роботи докторанта

Докторанти проводять наукові дослідження згідно з індивідуальним планом наукової роботи, в якому визначаються зміст, строки виконання та обсяг наукових робіт, а також запланований строк захисту дисертації протягом терміну підготовки в докторантурі.

Індивідуальний план наукової роботи погоджується докторантом з його науковим консультантом, заслуховується на засіданні кафедри та затверджується Вченою радою Інституту впродовж двох місяців з дня зарахування докторанта до Інституту.

Індивідуальний план наукової роботи є обов’язковим до виконання і використовується для оцінювання успішності запланованої наукової роботи. Порушення строків виконання індивідуального плану наукової роботи без поважних причин, передбачених законодавством, може бути підставою для ухвалення Вченою радою Інституту рішення про відрахування докторанта.


Звітування докторантів

Звітування (річне, проміжне) про виконання індивідуального плану наукової роботи аспірантів, здобувачів та докторантів за відповідний період відбувається систематично на засіданнях (наукових семінарах) та Вченій раді Інституту в усній формі з представленням результатів виконання індивідуального плану наукової роботи. Кафедра та Вчена рада Інституту ретельно вивчає представлені докторантом матеріали, порівнює отримані досягнення із запланованими і приймає рішення щодо стану виконання індивідуального плану наукової роботи.

Звітні документи подаються докторантами у Відділ науково-організаційного забезпечення наукових досліджень у відповідності до встановленого графіка.

 Звіт про виконання індивідуального плану наукової роботи